Helmer Lønborg

Denne servitut gælder Thorsvej 1 og Vejby Strandvej 89

DEKLARATION

Undertegnede vekselerer HELMER LØNBORG, Dr. Tværgade 26. København K, som ejer af ejendommen matr. nr. 4 ah – 4 aæ incl. og 5 ay -5 aø incl. , 5 ba – 5 bx incl. og 1 da og 4 c, alle af Holløse by, Vejby sogn, begærer herved for mig og efterfølgende ejere af disse ejendomme følgende bestemmelser tinglyst som servitutstiftende på ejendommene:

1. Ved udstykning er parcelkøberne pligtige at indtræde i en grundejerforening, og hver parcelejer, bortset fra hovedparcelejeren, er fremtidig pligtig at være medlem af foreningen og at erlægge de af foreningen fastsatte gebyrer og bidrag af enhver art. Foreningens opgave skal bl. A. være at sørge for vejvedligeholdelse, vedligeholdelse af eventuelle fællesarealer samt hvad der øvrigt måtte være af fælles interesse for medlemmerne. Grundejerforeningen er pligtig at tage skøde på veje og eventuelle fællesarealer og er ikke berettiget til at videresælge disse.

2. Ingen parcel må yderligere udstykkes.

3. Ingen parcel må bebygges med mere end 100 m2 incl. eventuel garage m. v. og mindre end 30 m2 excl. Garage m. v.

4. På hver parcel må kun opføres eet beboelseshus med eventuelt tilhørende garage og udhus. Huset må ikke uden tilladelse fra sognerådet benyttes til andet end sommerbeboelse, og der må heller ikke uden tilladelse fra sognerådet fra huset eller parcellen drives nogen form for virksomhed. Tegningen af bygningerne skal på forhånd godkendes af hovedparcelejeren. Udhus og/eller garage må ikke opføres før beboelseshuset. Parcellen må aldrig benyttes som oplagsplads eller lignende.

5. Til udvendige bygningssider må ikke anvendes brugte materialer.

6. Ingen bygning må opføres med større højde end 2,80 m regnet fra terrain til den linie hvor ydervæg og tagflade mødes. Tage må ikke have en hældning på over 45o, dog således at bygningens højde fra terrain til kip ikke må overstige 5 m.

7. Ingen bygning bortset fra garagen må opføres nærmere skel end 5 m. I skel mod vej kan denne afstand dog nedsættes til 2,5 m. Bebyggelsen skal placeres med hovedretning parallelt med en af de på landinspektørens kort viste byggelinier.

8. Køberen er pligtig at opsætte hegn mod fællesarealer, veje og andre parceller, men har ret til, når en anden senere køber en naboparcel, da af denne køber at få godtgjort halvdelen af udgifterne ved hegnet mellem de to parceller. Parcellerne må kun hegnes med levende hegn. Ved terrasser eller læpladser på parcellerne, må dog anbringes i alt indtil 10 løbende meter raftehegn eller lignende af en højde af ikke over 2 meter.

9. Eventuelle flagstænger skal stå som naturtræ og må ikke være over 8 m høje.

10. Intet byggeri eller ydre ændring af bestående bygninger må påbegyndes, før det ved attest fra sognerådet eller hvem dette måtte bemyndige hertil, er godtgjort, at byggeriet eller ændringen ikke strider mod nærværende servitutbestemmelse.

11. De på udstykningsplanen viste byggelinier samt kommunens byggevedtægt skal ved ethvert byggeri overholdes.

12. Alle parcelejere er pligtige at være medlem af interessentskabet VÆNGETs vandværk.

13. Enhver parcelejer er pligtig at tilslutte offentlige kloaksystemer, så snart hovedledning er ført frem.

14. På hver parcel skal der indrettes to bilparkeringspladser. En garageplads + forplads af tilstrækkelig størrelse kan forventes godkendt.

15. Parcelejerne er pligtige at respektere de nødvendige afstivninger og barduner fra NESA’s el-anlæg ved vejene.

16. Påtaleretten tilkommer Vejby-Tibirke kommune ved den til enhver tid værende sognerådsformand og ejeren af hovedparcellen.

Med hensyn til de ejendommen påhvilende pantehæftelser, byrder og servitutter henvises til ejendommens blade i tingbogen.

København, den 3. maj 1962

Helmer Lønborg