Generalforsamling 23/2 2015

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt mandag den 23. februar 2015

Følgende medlemmer var til stede:

Thorsvej 5 og 8; Huginsvej 6; Sleipnersvej 19, 27, 31, 37, 20, 30 og 40; Midgårdsvej 9; Frejasvej 5 og 14; Odinsvej 28 og 36; Mellemkæret 4 og 11.

Desuden var Odinsvej 3 og 22 repræsenteret ved fuldmagt.

Dagsordenspunkt 1 – Valg af dirigent

Jørn Lippert, Odinsvej 3, blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Dagsordenspunkt 2 – Bestyrelsens beretning

Formanden henviste til den skriftlige beretning, der var udsendt med indkaldelsen og gennemgik kort hovedpunkterne.

På spørgsmål fra Sleipnersvej 30 oplyste formanden, at foreningen havde fået afslag fra myndighederne på sin ansøgning om at etablere en strandtrappe for enden af Mågevej. Det forhold, at mange medlemmer har tinglyste servitutter, der giver ret til at have adgang til stranden, giver ikke foreningen eller medlemmerne individuelt ret til at etablere en strandtrappe uden myndighedernes godkendelse. Formanden opfordrede medlemmerne til at søge optagelse i det stedlige trappelaug på strandlyvej. Strandlygård kontakt: Nils Færge mail: strandlygaard@gmail.com Det årlige kontingent er aktuelt kr. 350,-

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.

Dagsordenspunkt 3 – Forelæggelse af det reviderede regnskab

Kassereren henviste til det udsendte regnskab, som blev enstemmigt godkendt.

Dagsordenspunkt 4 – Hastighedsdæmpning

Formanden henviste til det udsendte materiale. Om baggrunden for projektet oplyste han, at der på flere strækninger på foreningens område blev kørt ganske stærkt, hvilket ikke var ønskeligt. Desuden var den generelle fartgrænse på Strandvejen blevet sat ned til 40 km/t. Bestyrelsen anbefalede, at projektet blev gennemført i to tempi: Først på de mest udsatte steder og derefter på de øvrige. Bestyrelsen foreslog endvidere, at de hastighedsdæmpende foranstaltninger blev lagt ud tværs over hele kørebanen på de valgte steder.

Efter en kort drøftelse, hvor enkelte medlemmer udtrykte bekymring over, om foranstaltningerne ville medføre øget støj, ligesom andre gav udtryk for tvivl om, hvorvidt foranstaltningerne overhovedet ville nytte, satte dirigenten forslaget til afstemning.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget med 15 stemmer for og 2 imod. 2 undlod at stemme.

Bestyrelsen noterede sig et ønske fra Odinsvej 28 og Frejasvej 14 om, at hastighedsdæmpningen i fase 1 blev placeret ved krydset Odinsvej / Midgårdsvej i stedet for ved krydset Odinsvej / Sleipnersvej.

Dagsordenspunkt 4.1. – Rettidigt indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Dagsordenspunkt 5 – Kontingentnedsættelse for medlemmer på Vejby Strandvej

Formanden redegjorde kort for baggrunden. Foreningen har de senere år brugt hovedparten af sine indtægter på at forbedre sine veje og stod nu over for at skulle bruge midler på hastighedsdæmpning. Da Vejby Strandvej er en kommunal vej og derfor vedligeholdes af Gribskov Kommune, får medlemmerne på Vejby Strandvej mindre ud af deres kontingent end øvrige medlemmer. Bestyrelsen foreslog derfor, at kontingentet for medlemmer med sommerhuse på Vejby Strandvej reduceres med 200 kr. om året.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Dagsordenspunkt 5.1. – Takstblad, bevillinger og budget

Kassereren henviste til det udsendte materiale og anbefalede det til godkendelse.

Takstblad, bevillinger og budget blev enstemmigt vedtaget.

Dagsordenspunkt 5.2. – Ændring af vedtægternes §§ 11 og 13 vedrørende tegningsret

Sekretæren redegjorde kort for de foreslåede ændringer og henviste til de udsendte tekstforslag. Han understregede, at der var tale om ændringer af teknisk og redaktionel karakter, som havde til formål at præcisere, hvem fra bestyrelsen der kunne tegne foreningen udadtil i forskellige sammenhænge. I forhold til det udsendte tekstforslag foreslog sekretæren yderligere, at der i starten af § 11 blev indsat en sætning om, at foreningen tegnes af formanden. Med de af bestyrelsen foreslåede ændringer ville §§ 11 og 13 herefter få følgende ordlyd:

”§ 11. Foreningen tegnes udadtil af formanden. Formanden varetager i samarbejde med bestyrelsen den løbende korrespondance mv. i foreningens anliggender og skal til enhver tid varetage foreningens interesser. For større dispositioner, dvs. indkøb mv. for 15.000 kr. eller derover, kræves underskrift af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden. Formanden er i samråd med bestyrelsen bemyndiget til at repræsentere foreningen i retssager. Kassereren kan på foreningens vegne lave aftaler med foreningens pengeinstitut om oprettelse og ændring af konti, ligesom kassereren kan overflytte penge mellem foreningens konti. De foretagne transaktioner rapporteres til bestyrelsen på mail samme dag, de er foretaget, og bekræftes ved underskrift af et flertal i bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.”

”§13. Alle udgiftsbilag underskrives af minimum to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer må ikke attestere egne udgiftsbilag. Foreningens regnskab følger kalenderåret og afsluttes pr. 31. december og skal forelægges bilagskontrollanterne senest 4 uger før den ordinære generalforsamling. Bilagskontrollanterne kontrollerer regnskabet med bilagene og forvisser sig om, at de påførte aktiver er til stede, hvorefter regnskabet fremlægges for bestyrelsen til gennemsyn. Bilagskontrollanterne har ret til at foretage uanmeldt eftersyn.”

Ændringerne blev enstemmigt vedtaget.

Dagsordenspunkt 6 – Ordensreglement

Det gældende ordensreglement blev uden ændringer enstemmigt vedtaget.

Dagsordenspunkt 7 – Valg

På valg fra bestyrelsen var: Hennings Wass og Kai Duckert. Henning Wass blev genvalgt, mens Kai Duckert, der ikke ønskede genvalg, blev erstattet af Gert Sigh Christensen, Thorsvej 5.

Som suppleanter til bestyrelsen valgtes Mikkel Larsen, Odinsvej 3, samt Bente Lyngholm, Thorsvej 8.

Som bilagskontrollanter genvalgtes Ani Melhede, Odinsvej 28. Ligeledes valgtes Anne Beck, Huginsvej 6.

Dagsordenspunkt 8 – Eventuelt

- Træfældning. På forespørgsel oplyste formanden, at bestyrelsen ikke ønskede at påtage sig at organisere træfældningsprojekter hos et eller flere medlemmer. Formanden henviste medlemmerne til selv at påtage sig denne opgave.

- Vejby Nyt. Det blev anbefalet at holde sig orienteret via Vejby Nyt, som er et godt blad med masser af nyttig viden.

- Kontaktinfo ved væltet træ. Kassereren oplyste, at man var velkommen til at kontakte ham, hvis man blev opmærksom på, at et træ var væltet på en grund. Han ville så kunne formidle oplysningen videre til det relevante medlem. Var der tale om, at træet var til fare eller gene for trafikken, burde man kontakte politiet i stedet.

København, den 6/3-2015

Morten Bo Laursen, sekretær             Jørn Lippert, dirigent

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Michael Barding som formand, Henning Wass som kasserer, Nikolaj Ørbæk som vejformand, Gert Sigh Christensen som medlem af vejudvalget og Morten Bo Laursen som sekretær.