Efterår 2019

Kære medlemmer af G.F. Strandgaarden,

Håber I alle nyder efteråret ved Vejby Strand.

Henover de seneste måneder har vi i bestyrelsen modtaget en række henvendelser og vi tænker derfor, at det er oplagt med en fælles efterårshilsen og infomail.

Midlertidigt piletflethegn

I bestyrelsen har vi af et medlem fået kritik for vores beslutning om at tillade, at der opsættes et midlertidigt pileflethegn bag en nyplantet hæk for at skærme for boligen indtil hækken er udvokset.

Der er fem forskellige servitutter i vores forening, hvilket ofte skaber forvirring og uklarhed. Servitutterne daterer alle tilbage til omkring 1960, og de tager derfor ikke i særlig grad højde for samfundsudviklingen. Nogle af servitutterne forskriver fx, at en flagstang ikke må være over otte meter og hvid, den skal være naturfarvet. Der må ikke anvendes metaltag, og huse skal males i bestemte farver.

E. Rabech forskriver, at opsætning af raftehegn omkring grunden ikke er tilladt. I Gribskov Kommunes kommuneplan for 2013-2025 står der yderligere, at faste hegn kun må anvendes omkring boligens nære opholdsarealer, og at øvrige hegn skal være levende. 

De nærmeste naboer til den pågældende parcelejer har givet samtykke til, at der opsættes et midlertidigt pileflethegn, og da pileflet som udgangspunkt ikke går under betegnelsen raftehegn, har vi i bestyrelsen vurderet, at det ikke er servitutstridigt.

I kritikken er det ligeledes blevet påpeget, at der til den pågældende ejendom er en del biltrafik, ligesom at der ofte er besøgende. Biltrafik samt antallet af besøgende mener vi ikke, at hverken vi i bestyrelsen eller øvrige medlemmer af grundejerforeningen skal blande sig i. 

Ifølge foreningens vedtægter, har foreningen til formål at værne og fremme medlemmernes fælles interesser vedrørende deres parceller i så vid udstrækning, foreningens vedtægter rækker, samt sørge for god ro og orden på foreningens områder. I tilfælde, hvor foreningens vedtægter intet foreskriver, træffer bestyrelsen de nødvendige beslutninger under ansvar over for generalforsamlingen.

Bestyrelsen har som vedtægterne foreskriver truffet de nødvendige beslutninger under hensyntagen til den gældende servitut.

Veje

Ved vejsyn den 11. september 2019 blev det konstateret, at der ligesom en henvendelse fra et medlem angiver, er en revne i vejen på Frejasvej (20 cm. fra rabat og nogle meter lang). Bestyrelsen skønner, at en udbedring vil beløbe sig til kr. 10 - 20.000, hvis revnen skal udbedres ved udskiftning af slidlag. Kan det klares ved revneforsegling er beløbet i en anden størrelsesorden.

Vi kender ikke til skadevolder af den pågældende revne, og vi kan derfor ikke kræve erstatning. Bestyrelsen mener ikke, at en enkelt parcelejer, der har haft besøg af en lastbil skal hænge på ansvaret. Det er selvfølgelig beklageligt med den tunge transport i området, men skaden kan være forvoldt af gentagen tung transport i området.

Kontingenter

Der er ligeledes blevet klaget over det differentierede kontingent, hvor medlemmer med sommerhuse ud mod Vejby Strandvej betaler kr. 200 mindre end foreningens øvrige medlemmer. Forslaget blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen i 2015, og her lød begrundelsen; ’Da Vejby Strandvej er en kommunal vej og derfor vedligeholdes af Gribskov Kommune, får medlemmerne mindre ud af deres kontingent end øvrige medlemmer’

Det har ikke været muligt at finde bevis for, at det ikke er tilladt at opkræve differentierede kontingenter, hvorfor kontingentet forbliver i den nuværende størrelsesorden indtil andet foreslås.

Klipning af hæk og beskæring af træer

Vedr. klipning af hæk, har vi i bestyrelsen ikke besigtiget området tilstrækkeligt. Det har resulteret i, at en del hække rækker ud over det tilladte, og til med er der et par hække der rækker over en meter ud over skel.

På generalforsamlingen i 2018 blev der talt om, hvor hårdt bestyrelsen skulle sætte ind over for beplantningen. Der var bred enighed om, at bestyrelsen ikke skulle gå i for små sko, men det er heller ikke i orden, at hække rækker mere end en meter ud over skel.  

De omtalte medlemmer opfordres på det kraftigste til at beskære hækkene – øvrige medlemmer opfordres ligeledes til at gå deres beplantning efter i sømmene. Til info er bagsiden af el-skabene ca. i skel, ellers se venligst foreningens beskæringsplan.

Alle opfordres ligeledes til at se efter om træer evt. er til gene ved fx at skygge ind over nabogrunden.

Hjertestarter

Som vedtaget på generalforsamlingen i år, er foreningens hjertestarter nu blevet flyttet til Sleipnersvej 40. Solcelleanlægget har ikke kunnet varme skabet godt nok op resulterende i mug og skimmel. Derfor har vi nu tilsluttet skabet til en strømforsyning.

Musik i Lejet

Musik i Lejet er uden tvivl blevet en kæmpe succes – og det har også bredt sig til vores område med fester i dagene op til festivalen. Alle opfodres til at gøre evt. brugere af sommerhusene opmærksomme på foreningens ordensreglement.

Trappenyt

Bestyrelsen har rådført sig med Advodan i Hillerød mhp. udarbejdelse af ansøgning om etablering af ny strandtrappe ved Mågevej. Vi forventer at kunne give en status ved den kommende generalforsamling.

Forslag til ændring af vedtægter

Grundet nye hvidvaskregler, giver foreningens vedtægter en række udfordring ift. banken, særligt ift. brugen af Netbank. Derfor vil bestyrelsen på den kommende generalforsamling i februar 2020 foreslå at fjerne nedenstående ved kassererens rådighedsbeløb fra §11:

’For større dispositioner, dvs. indkøb mv. for 15.000 kr. eller derover, kræves underskrift af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.’

Bestyrelsen vil ligeledes forslå nedenstående tekniske ændring til §8 vedr. antal bestyrelsesmedlemmer:

Nuværende:

’På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på fem personer. I ulige år vælges to personer og to bilagskontrollanter. I lige år vælges tre personer og en suppleant til bestyrelsen.’ 

Foreslåede ændring:

’På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på mindst tre og gerne fem personer (E. Rahbech). I ulige år vælges en-to personer og to bilagskontrollanter. I lige år vælges en-tre personer og en suppleant til bestyrelsen.’ 

Kontakt til bestyrelsen

Bestyrelsen er ny, og med kun tre medlemmer har vi skullet finde os til rette med nye opgaver og arbejdsgange – og vi har helt naturligt skullet trække på Hennings mere end 25 år i bestyrelsen. Vi beklager, hvis det har givet længere svartider.   

Henvendelser til bestyrelsen sendes til Strandgaardens fællesmail, som bestyres af kasserer Henning Wass, som derefter rundsender til bestyrelsens øvrige medlemmer. Af praktiske grunde underskrives mails ikke af formanden.

De fleste af jer har allerede oplyst en e-mailadresse, men vi mangler fortsat at få de sidste 22 medlemmer med. I må derfor meget gerne sende jeres kontaktoplysninger til foreningens fællesmail, så vi fremadrettet kan sikre, at ingen informationer går tabt i posten.

Husk at give besked hvis i får ny mail.

Der er medlemmer, som har talt om at oprette en gruppe på Facebook. I bestyrelsen ser vi ingen problemer i dette, og man er som medlem velkommen til at arbejde videre med idéen – der er allerede indsat en deleknap på foreningens hjemmeside.

Vi håber at se så mange af jer til næste generalforsamling, sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen den 3. februar 2020.

IT bedrageri: Der kommer aldrig en faktura eller noget der ligner fra foreningen, alle opkrævninger kommer enten på giro eller Betalingsservice fra Nets 

Venlig hilsen Bestyrelsen i G.F. Strandgaarden

Louise Møller, Henning Wass og Niels Bang Andersen