Generalforsamling

25/2-2019

REFERAT

Henning Wass orienterede indledningsvist om, at tre bestyrelsesmedlemmer har valgt at udtræde.

Følgende medlemmer var repræsenteret ved generalforsamlingen – enten ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt: Vejby Strandvej 57-59 og 85, Huginsvej 6, Sleipnersvej 27-31-40-41-43(F) Frejasvej 1(F)- 5 og 14, Odinsvej 28 og 36, (F) = fuldmagt. 16 fremmødte. 14 stemmeberettigede.

Dagsordenspunkt 1 – Valg af dirigent

Bent Outzen (Strandvejen 59) blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Dagsordenspunkt 2 – Bestyrelsens beretning

Henning Wass aflagde bestyrelsens beretning. Han henviste desuden til den skriftlige beretning, som var udsendt med mødeindkaldelsen.

Han fremhævede bestyrelsens vurdering af foreningens veje, som man ikke mener at skulle udbedre i større grad over de kommende år. Denne vurdering ligger ligeledes til grund for bestyrelsens forslag om at nedsætte kontingentet.

Et medlem har dog påpeget, at der fortsat er problemer med ødelagte veje og rabatter grundet tung lastbilkørsel. Bestyrelsen opfordrede derfor til, at medlemmerne beder vognmænd udvise agtpågivenhed ved kørsel i området.

Bestyrelsens beretning gav ikke anledning til spørgsmål eller bemærkninger. Beretningen blev herefter godkendt.  

Dagsordenspunkt 3 – Forelæggelse af det reviderede regnskab

Henning Wass henviste til det udsendte materiale. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Dagsordenspunkt 4 – Indkomne forslag

4.1 Nedsættelse af kontingent

Bestyrelsens forslag om at nedsætte kontingentet med kr. 200,00 blev vedtaget.

Et medlem har anfægtet, at man tilbage i 2015 vedtog en kontingentnedsættelse for medlemmer på Strandvejen. Medlemmet mener ikke, at grundejerforeningens medlemmer kan betale varierende kontingent, da alle parcelejere, som anført i servitutten (E. Rahbech), er pligtige til at indtræde som medlemmer i grundejerforeningen.  

Der var enighed om, at medlemmet må fremlægge bevis herfor, ligesom at bestyrelsen undersøger nærmere.

4.2 Flytning af hjertestarter

Bestyrelsen foreslår, at hjertestarteren flyttes til Sleipnersvej 40, hvor Henning Wass gerne lægger strøm til for kr. 400,00 årligt. Solcellerne varmer ikke skabet tilstrækkeligt op, hvorfor der i dag er både mug og skimmel. Samt håndtaget ruster så det er svært at åbne.

Forslaget blev vedtaget.

Der var dog enighed om, at hjertestarteren står bedst, hvor den gør nu. Derfor undersøger bestyrelsen, om der er andre tættere på den nuværende placering, der vil lægge strøm til.  

Det blev foreslået, at bestyrelsen arrangerer ledsagede ture til hjertestarteren for at skabe tryghed hos medlemmerne ift. evt. anvendelse.

Dagsordenspunkt 5 – Takstblad, bevillinger og budget

Henning Wass henviste til det udsendte materiale. Takstblad, bevillinger og budget blev godkendt uden bemærkninger.

Et stort ønske fra kassereren: Lad meget gerne være med at betale kontingent før tid. Igen i år skal der betales tilbage fordi kontingentet er blevet ændret. Vent meget gerne til der kommer et indbetalingskort fra Nets til betaling 1/5 hvor det er muligt at tilmelde kontingentet til Betalingsservice. Dem der allerede har Betalingsservice bliver automatisk opkrævet det rigtige beløb.

Dagsordenspunkt 6 – Ordensreglement

Det gældende ordensreglement blev vedtaget med nednævnte formulering.

Der var desuden enighed om at indskrive, at egne biler så vidt muligt skal parkeres på egen grund. Ved gæsteparkering i rabat skal alle hjul holdes inde på græsset.

Nyt ordensreglement medsendes. (kan ses her på siden) En opfordring til at sætte det op så eventuelle lånere eller lejere af huset kan se det, så undgås muligvis nogle konflikter.

Dagsordenspunkt 7 – Valg til bestyrelse mm.

Henning Wass (Sleipnersvej 40) blev genvalgt til bestyrelsen. Niels Bang Andersen (Sleipnersvej 41) blev valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen består desuden af Louise Møller (Vejby Strandvej 59).

Ani Melhede og Anne Beck blev genvalgt som bilagskontrollanter.

Dagsordenspunkt 8 – Eventuelt

Grundet lempelser i planloven mener bestyrelsen, at der er grobund for at give strandtrappen endnu et forsøg. Der ligger en gammel beslutning til grund for, at bestyrelsen i 2019 kan arbejde videre hermed.

Bestyrelsen indhenter nyt tilbud på etablering af strandtrappe og sørger for at indsamle oplysninger omkring fx forsikring.

Vi vil blive meget glade, hvis du som får dette på papir sender en mailadresse til os enten via hjemmesiden www.grundejerforeningenstrandgaarden.dk eller til h.wass@mail.dk

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger:

Formand: Louise Møller

Vejformand: Niels Bang Andersen

Kasserer: Henning Wass