Generalforsamling 2009

3/2-2009

Referat af ordinær generalforsamling i

Grundejerforeningen Strandgården

1. Valg af dirigent

Formand Michael Barding, Od. 22, foreslog Morten Laursen, Sl. 20, som blev valgt.

Han begyndte med at erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt og konstatere, at der var 16 stemmeberettigede.

Dernæst gav han ordet til formanden, som aflagde bestyrelsens beretning.

2. Bestyrelsens beretning

Fra beretningen kan fremhæves:

Der blev budt velkommen til alle og særligt til de nye medlemmer, som er:

Sl. 32 Hans D Thulstrup c/o Erik Thulstrup

Th. 3 Maj Britt og Davide Zocca

St. 71 Feriepark A/S v/ Martin Bundsen

Od. 18 Thomas Andersen og Jens Roos Jensen

Mi. 13 Berit Andersen og Jens Hansen

Mi.10 Michael Henriksen m. fl.

Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder i dette foreningsår.

Vi er godt og bredt sammensat og holdningsmæssigt på linie med hinanden, så årets udfordringer nemt løses og vi kan koncentrere os om bestræbelserne på at administrere det mandat foreningens medlemmer har givet os, på en økonomisk forsvarlig måde.

Vi har igen i år valgt at vægte vor indsats, som årets aktiviteter afspejler:

1) Vore veje med tilhørende arealer (Vejudvalget)

2) Vor økonomi (Kasseren)

3) Håndhævelse af vore love - vedtægter og ordensreglement.

4) Vore relationer til omverdenen.

Vore veje er i en tålelig stand takket være de sidste fire milde vintre og regelmæssig vedligeholdelse. Vejene får ikke lov til at forfalde, men derfor vil I alligevel se opbygning af en økonomisk reserve, så vi kan købe rationelt ind, når en større strækning skal asfalteres. Det er nemlig således fat, at startomkostningerne på den type arbejde er forholdsvis store.

Vi ejer ca. 10.000 kvadratmeter vej, som det koster ca. 1 mio. kr. at asfaltere.

Vore omkostninger er lave og under streng kontrol i forhold til budgettet.

Vi har desværre oplevet, at en grundejer ikke har været til at kontakte siden 2006, hvilket kan ses af regnskabet. Vi holder grunden ifølge vore regler, og har sendt alle restancer til retslig inkasso.

I år har vi for 2009 foreslået en ny budgetpost, som er et økonomisk beredskab for bestyrelsen til indkøb af assistance i forbindelse med sager, der falder ind under håndhævelse af vore love bl.a. § 3.

Som nævnt i sommerbrevet, er det engang imellem nødvendigt at bede nogle få grundejere læse vore fælles regler endnu engang og handle derefter. Når dette sker, møder vi som regel stor forståelse for nødvendigheden af reglerne.

Imidlertid har vi de sidste par år fået et par medlemmer, der har en anden tilgang til fællesskabet.

Der er tale om professionelle investorer, som køber op, ombygger eller bebygger med erhvervsmæssig drift /gensalg/udlejning for øje.

Vi har set en adfærd, der er i uoverensstemmelse med vore og landets love og regler og kan bl.a. nævne ødelæggelse af veje, rabatter og grunde, der henligger i ikke hensigtsmæssig stand, helårsbeboelse og næringsdrift fra matriklen.

Vi har set en manglende lyst til at sætte sig ind i love og regler inden de erhverver ejendommene, og oplevet, at de ved første kontakt fra bestyrelsen udviser meget ringe samarbejdsvilje.

Vi er blevet mødt med både henvisning til advokat og verbal afvisning /udvisning ved forsøg på kontakt.

Herefter følger en lang og ressourcekrævende proces inden de retter ind, og denne proces vil der fremover blive købt assistance til, idet vi i bestyrelsen mener, det er urimeligt at bruge vore private ulønnede ressourcer på denne type medlemmer.

Vi har valgt stadig at være medlem af Landliggersammenslutningen for Gribskov Vest og deltaget i efterårets delegeretmøde. På sammenslutningens møder foregår der en værdifuld videndeling, bl.a. fik vi i år beskrevet en vej til billig retslig inddrivelse af vore restancer, som vi nu afprøver for at se, om det fungerer for os.

Vi fortsætter sponsoratet af strandtrappen på de aftalte vilkår.

Imidlertid har kommunen opsagt deres del af aftalen her i efteråret 2008 efter at have foretaget en nødtørftig reparation i sommer som betød genåbning af den lukkede trappe.

Da vor aftale med trappelauget forudsætter kommunens deltagelse på det hidtidige niveau, afventer vi en ny aftale mellem parterne før vi tager stilling til 2009 sponsoratet. Det kan dog trække ud, da der er et generationsskifte i gang i ledelsen af trappelauget.

Vor andel på 5 % af sommeren 2008’s reparation er der endnu ikke fremkommet regning på, hvorfor pengene stadig ligger trygt i vores kasse.

Hernæst blev beretningen overgivet til generalforsamlingens debat, hvorfra skal fremhæves:

Anni Melhede, Od. 28: Har bestyrelsen tal på, hvor mange af foreningens medlemmer, der driver erhverv i sommerhusområdet?

Formand Michael Barding svarede, at vi forfølger alle, der driver erhverv.

Anni Melhede nævnte dernæst, at hendes genbo driver erhverv, men ikke er tilmeldt, og spurgte, hvad man gør ved det?

Michael Barding svarede, at bestyrelsen ikke kan gøre noget, når der ikke er tilmeldt nogen på adressen, og at kommunen ikke gør noget ved det.

Jørgen Holst Nielsen, Mi. 10 spurgte, hvad Landliggersammenslutningen Gribskov Vest mener om de ulovlige og erhvervsmæssige beboelser:

Michael Barding svarede at Landliggersammenslutningen er i dialog med kommunen om problemstillingerne.

Flere bakkede op om forslaget om budget til advokatbistand og dernæst blev beretningen godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Kasserer Henning Wass forklarede, at den begrænsede renteindtægt skyldes oprettelse af en aftalekonto, hvor renterne først tilskrives i løbet af sommeren. (ca. 7.000 kr.)

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, som blev godkendt.

4. Rettidigt indkomne forslag:

4.1. Forslag til renovering og forbedring af skiltning i foreningen

Der monteres fem indgangsskilte med pigen med ballonen, hvori hastigheden 20 km står, og gamle skilte skiftes eller renoveres.

Endvidere sikres vejhjørner med refleksstænger som gjort i GF Avlegården.

Udgifter beløber sig til ca. 30.000 kr.

Jørgen Holst Nielsen, Mi. 10 forklarede, at Avlegårdens reflekspinde var begyndt at hænge, og spurgte hvad vi ville gøre i den situation. Desuden ønskede han en uddybning af udgifterne. Han mente, at forslaget var et forbrug af penge, som vi ikke fik meget for. Det gælder også 20 km skiltene. Mente, at Pigen med ballonenskiltene ikke ville have nogen effekt, det samme gjaldt reflekspindene.

Karen Christiansen, Od. 36, mente, at det var håndværkere, der kørte for hurtigt, og at det ikke kunne ændres.

Bente Lyngholm, Th. 8, spurgte, om der var andre muligheder som f.eks. vejbump.

Jørgen Holst Nielsen, Mi. 10, mente, at plantekasserne der blev prøvet i sin tid ikke havde nogen effekt.

Morten Laursen, Sl. 20, mente, at 30.000 kr. var et overkommeligt beløb og ville gerne bruge det på noget, som muligvis havde effekt, frem for ikke at gøre noget.

Vejformand, Jørn Lippert redegjorde for udgifterne m.m.:

Vejbump må ikke etableres uden belysning.

Plantekasserne havde hastighedsnedsættende effekt, da de stod der. 

5 indgangsskilte med hastighedsangivelse koster ca. 10.000 kr.

Pinde ca. 5.000 kr. – når de hænger i Avlegården, skyldes det forkert montering af foden.

Navneskilte og nye standere plus entreprenør til nedgravning af skilte udgør resten ca. 15.000 kr.

Bestyrelsen anslog udbedring af vejhjørner til at koste 15.000 kr. hver vinter, hvis reflekspindene ikke monteres.

Peder Lønne, St. 67, forklarede, at det ikke kan ses i foreningen, at man ikke må køre mere end 20 km.

Der blev stemt om forslagets forskellige udgiftsposter med flg. resultat:

Forslaget om opsætning af pinde:

2 imod 14 for, så forslaget blev vedtaget.

Forslaget om opsætning af skiltene, Pigen med ballonen:

2 imod 14 for, så forslaget blev vedtaget.

Forslaget om renovering af navneskilte m.m.:

Blev enstemmigt vedtaget.

4.2. Forslag til etablering af hoveddræn, hvor det er påkrævet

Stillet af Jørgen Holst Nielsen, Mi. 10, som redegjorde for, at mange hække hos ham selv og naboerne var gået ud på grund af rigtig meget vand.

Foreslog at der blev lagt et hoveddræn ned over de grunde, der er meget plagede.

Hertil svarede formand Michael Barding, at foreningens område er drænet, og at drænene gennem de senere år er blevet renoveret og renset, så drænnettet er velfungerende. Det har været udgiftskrævende, og bestyrelsen mener, man skal blive ved med at vedligeholde systemet.

Det kan dog være problematisk at beslutte, hvem der skal tilgodeses, men bestyrelsen mener ikke, der skal etableres flere hoveddræn, da det er udgiftskrævende at anlægge og vedligeholde.

At etablere et fintmasket drænnet koster millioner.

Bente Lyngholm, Th. 8, spurgte, om man kan koble sig på hoveddrænet,

hvis man selv dræner.

Hertil svarede Jørn Lippert ja.

Drænloven siger, at det er de enkelte grundejeres egen opgave, at få lagt dræn og koble sig på hoveddrænene.

Jørgen Holst Nielsen, Mi. 10, mente, at man kunne overveje at etablere hoveddræn, så der var kortere vej for grundejernes tilslutning til hoveddræn.

Der blev stemt om, hvor vidt bestyrelsen skal blive ved med at gøre det, den gør nu med drænene. (Vedligeholdelse af kendte dræn) Alle stemte for.

Forslag om at bestyrelsen skal udarbejde forslag/beregning på etablering af yderligere hoveddræn, blev forkastet med 1 stemme for og 15 stemmer imod.

5. Vedtagelse af budget, takstblad og bevillinger

Michael Barding forklarede at Mi. 3, skylder 14.000 kr. for ødelagt vej i forbindelse med byggeri. Grundejeren tog ikke imod et forslag om forlig, hvor grundejerforeningen ville betale halvdelen.

En af hans virksomheder er registreret på adressen, hvilket er i strid med vore love. Vi har for længe siden bedt ham bringe dette til ophør. Dags dato er dette ikke gjort.

En anden af hans virksomheder er i konkurs. Huset er sat til salg og ejendomsmægleren har efter henvendelse til foreningen fået oplyst, at grundejeren skylder foreningen 14.000 kr.

Budgettet, takstblad og bevillinger blev vedtaget.

6. Valg

Som vejformand foreslog bestyrelsen, Kaj Duckert Jansen, Od. 34.

Han blev valgt.

Derfor skulle der vælges et vejmedlen. Bestyrelsen foreslog Peder Lønne, St. 67, som indtil nu har været suppleant. Han blev valgt.

Henrik Lyngholm, Th. 8, blev foreslået som ny bestyrelsessuppleant,

og blev valgt.

Morten Laursen, Sl. 20, blev genvalgt som bestyrelsessuppleant.

Henning Wass, Sl. 40, blev genvalgt som kasserer.

Erik Lang Pedersen, Fr. 12, blev genvalgt som revisor.

Anni Melhede, Od. 28, blev nyvalgt som revisor.

Jørn Lippert, Od. 3, blev nyvalgt som revisorsuppleant.

7. Eventuelt

Anni Melhede, Od. 28, bad om, at der blev henstillet til sommerhusejere om at klare større ombygninger i vinterhalvåret, for at genere omkringboende mindst muligt.

Generalforsamlingen enedes om, at det henstilles til grundejerne, at større ombygninger henlægges til tidspunkter, hvor folk ikke opholder sig i området, så det generer mindst muligt, og at foreningens love på området overholdes.

Formand, Michael Barding spurgte generalforsamlingen, om den kunne være interesseret i eksterne foredragsholdere på områder som nabostridigheder, mediation, hegnssyn, o.s.v.

Eksempelvis ville en mediator koste 12.000 kr.

Morten Laursen mente, at 12.000 kr. var for meget, og det samme mente andre.

Men billigere foredragsholdere ville være en god ide, f.eks. kommunens hegnssynsmedarbejdere.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og personligt takkede han den afgående vejformand Jørn Lippert og resten af bestyrelsen for deres engagerede arbejde og erklærede generalforsamlingen for slut.

Referent: Sus Falch
Dirigent: Morten Lauersen
Formand: Michael Barding