Referat 2014

Referat af ordinær generalforsamling i

Grundejerforeningen Strandgaarden d. 24.2.2014

 Ad 1. Jørn Lippert, Odinsvej 3, blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med det i vedtægterne foreskrevne varsel, at der var 18 medlemmer til stede plus 1 ved fuldmagt, og at generalforsamlingen således var beslutningsdygtig. 

Ad. 2. Formanden henviste til den på forhånd udsendte beretning (kan ses nederst på siden) samt de tidligere udsendte forårs- henholdsvis efterårsorienteringer.(årsorienteringer kan ses til venstre) Da ingen på dirigentens forespørgsel ønskede at stemme imod beretningen, konstaterede han, at den var godkendt og vedtaget.

Ad3. Kassereren henviste til det udsendte regnskab. Da ingen på dirigentens forespørgsel ønskede at stemme imod regnskabet, konstaterede han, at det var godkendt og vedtaget.

Ad 4.1. Dirigenten redegjorde kort for det fremsendte forslag til ændrede vedtægter. Han foreslog, at § 8 i det udsendte udkast ændres, således at sætningen ”Et medlem kan repræsentere en anden parcel, hvis skriftlig fuldmagt fra ejer foreligger” ændres til ”En parcel kan repræsenteres af en myndig person, hvis skriftlig fuldmagt fra ejer foreligger.”

Udkastet blev med denne ændring vedtaget med 14 stemmer for og 3 imod. Modstanden skyldtes især modvilje mod forslaget til § 6, hvorefter ejeren ligeledes er ”ansvarlig for skader forvoldt af leverandører til parcellen.” Flere udtrykte skepsis over for, om en sådan bestemmelse overhovedet var juridisk holdbar. Dirigenten konstaterede, at forslaget ikke desto mindre var vedtaget og opfordrede eventuelt utilfredse til at fremlægge ændringsforslag på en kommende generalforsamling.

Ad 4.2. Vedtaget.

Ad 4.3. Ingen forslag modtaget

Ad 5. Takstblad, bevillinger og budget vedtaget.

Fra budgettet bør fremhæves: Beløb til fællesareal hævet med 5.000 til 15.000, da regning for bjørneklobekæmpelse fra 2013 først er kommet feb. 2014, og der er reparation af væltet hegn ved Gråspurvevej skønnet til 4.000-5.000 kr.

Budgettet for advokat mm § 3 i vedtægterne er hævet med 20.000 til 50.000 for at imødegå udgifter til evt. retssager mod Mi3 og Pankas, der har asfalteret foreningen veje.

Hensættelse bliver på 0 kr.

Ad 6. Ordensreglement vedtaget

Ad 7. De tre bestyrelsesmedlemmer og en bilagskontrollant på valg blev genvalgt.

Nicolaj Johansen, Sl. 19, blev valgt som ny suppleant til bestyrelsen.

Ad 8. Eventuelt. Flere udtrykte bekymring over, hvorvidt et flækket træ, som står inde på parcellen Midgårdsvej 1, ville falde ud over vejen i tilfælde af nyt stormvejr.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

Formand Michael Barding, Odinsvej 22

Kasserer Henning Wass, Sleipnersvej 40

Sekretær Sus Falch, Thorsvej 5

Vejformand Kai Duckert Jansen, Odinsvej 34

Bestyrelsesmedlem Morten Bo Laursen, Sleipnersvej 20

Suppleant Nicolaj Johansen, Sleipnersvej 19

Bilagskontrollanter Ani Melhede, Odinsvej 28 og Jørn Lippert, Odinsvej 3

Dirigent Jørn Lippert    Formand Michael Barding     Referent Morten Bo Laursen

Bestyrelsens beretning

Rigtig hjertelig velkommen.

Traditionen tro vil vi gerne byde velkommen til årets nye medlemmer som, hvis de er til stede, gerne må rejse sig:

St. 71 Hanne Aslo-Petersen

Od. 20 Eskil Bruun

St. 85  Peter Hamilton Kopae

Sl. 42 Ulla Fenst & Michael Rathleff 

Sl. 13 Peder Thomas Pedersen

Sl. 19 Nicolaj Johansen Finsensvej 34, 3. sal

Rigtigt hjerteligt velkommen.

Bestyrelsen har holdt 4 bestyrelsesmøder i dette forenings år.

Vi har igen i år valgt at vægte vor indsats, som årets aktiviteter afspejler:

1) Vore veje med tilhørende arealer (Vejudvalget)

2) Vor økonomi (Kassereren)

3) Håndhævelse af vore love - vedtægter og ordensreglement

4) Bestyrelses arbejdet

 5) Vor strandadgang

Ad 1 Vore veje: Siden efterårsorienteringen har vi oplevet følgende med vores asfalt leverandør Pankas: De kunne ikke levere troværdige kvalitets dokumenter + fremsendte såkaldte fakturaforslag baseret på fejlagtige opmålinger samt prissætning anderledes end det aftalte osv; hvilket fik os til at afvise betaling; hvilket igen fik Pankas til at true med advokat. Vi engagerede derfor omgående en advokat med entreprise retslig erfaring. Her blev vi rådet til ikke længere at tilbageholde hele beløbet, men at betale det vi mente vi skulle betale fratrukket de udgifter til sikring af at vi har fået den rigtige kvalitet, bla gennem udførelse af boreprøver. Denne betaling blev gennemført i december 2013 samtidig med vores advokat tilskrev Pankas. Vi har siden Pankas trussel om advokat intet hørt fra dem. Læring: Pankas er nok ikke den rette leverandør til næste fase på ca. 4.000m2.

Ad 2 Vore omkostninger er fortsat lave men under pres af igen nye portostigninger, og derfor opfordres alle igen /igen i år til at oplyse e-mail adresse til vores kasserer og anvende: Betalingsservice. Samt at kontingentet bliver betalt til tiden, og dermed bidrage til færre rykker udsendelser.

Midgårdsvej 3: De domfældte nuværende og tidligere grundejere på Midgårdsvej 3 der har beskadiget foreningens veje tilbage i 2008 har flere gange været i fogedretten og vort krav er tinglyst på ejendommen. Det er heller ikke i 2013 lykkedes for os at inddrive vort tilgodehavende der nu er over 30.000 kr. Vi påbegyndte forberedelse af tvangsauktion, men blev overhalet af BRF Kredit der begærede sådan en gennemført d. 6/1 2014. I december fik vi så meddelelse om at skyldner havde betalt og tvangsauktionen aflyst. Som vi tolker dette findes der midler hos skyldner derfor fortsætter vi processen med at begære og gennemføre en tvangsauktion. Det vil betyde at bestyrelsen hermed har gjort det optimale for at inddrive foreningens tilgodehavende. Dvs. vi kan enten se at vi bliver fyldestgjort eller at vi skal afskrive vort tilgodehavende. Vi er klar over at en tvangsauktion, hvor vi ikke bliver fyldestgjort betyder at vore omkostninger øges med ca. kr. 15.000,- dvs. foreningens potentielle tab der skal afskrives, øges til ca. kr. 50.000,-. Bestyrelsen finder imidlertid at denne 6 årige sag nu skal afsluttes.

Strandtrappen er nu endelig opgivet og vort kontingent er i det nye budget justeret i henhold til dette. Samtidig er kontingentet for 2014 reduceret ekstraordinært med det for meget betalte i 2013.

Ad 3 Vi vil gerne takke vore medlemmer for den store interesse, der er i at holde vore fælles regler og dermed vort område. Antallet af påtaler er igen reduceret kraftigt i 2013, til et historisk lavt niveau. Husk det vi skrev i efterårs orienteringen om beskæring mod foreningens veje og arealer. Beskæringsplan er medsendt da den smuttede ved nogle af udsendelserne.

Ad 4 Bestyrelsen har fulgt lovudvalgets arbejde, der har resulteret i det fremsendte forslag til nye vedtægter. Lovudvalget her også afdækket det forhold at kontingent frihed ikke på samme måde som hidtil antaget er skattefrit for bestyrelsen hvorfor dette ikke længere er en del af vedtægterne, dvs. I vil fremover se at bestyrelsen vil få udbetalt skattefri diæter og transport godtgørelse i forbindelse med arbejdet for foreningen. Vi forudser derfor en stigning i denne udgift post.

Ad 5 Mulighederne for strandadgang kort: Her vil vi referere til efterårsorienteringen hvor vi udtrykker at slaget er tabt efter vores opfattelse.

Afslutning: Til sidst vil jeg takke min bestyrelse for en god indsats og et godt samarbejde samt ønske jer alle en god sommer (gerne vejrmæssigt som 2013) i vort dejlige område og hermed overgive bestyrelsens beretning til generalforsamlingens kommentarer.